Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης

Γενικές πληροφορίες

Στη Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών λειτουργεί από το 2000 Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.) είναι ένα από τα δίκτυα πληροφόρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει ως στόχο, μέσα από τη συστηματική καταγραφή και τεκμηρίωση των ευρωπαϊκών εκδόσεων, την προώθηση της ενημέρωσης του πολίτη σε θέματα της καθημερινότητάς του αλλά και σε θέματα επιστημονικής έρευνας που άπτονται της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης.

Τοποθεσία και Ώρες Λειτουργίας

Το Κ.Ε.Τ. Βρίσκεται στον 2ο όροφο της Βιβλιοθήκη της Νομικής Σχολής και της Σχολής Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. Οι περιοδικές εκδόσεις, μονογραφίες και φυλλάδια, είναι τοποθετημένες σε ξεχωριστό σημείο μέσα στην Βιβλιοθήκη, με την ένδειξη Κ.Ε.Τ. Το Κ.Ε.Τ. είναι ανοιχτό για τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας και τα μέλη της Βιβλιοθήκης κατά τις ώρες λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.Η πρόσβαση του υλικού που βρίσκεται στα ράφια είναι ελεύθερη.
Για εξειδικευμένη πληροφόρηση ή έρευνα επικοινωνείτε με την υπεύθυνη παρακολούθησης των εκδόσεων του Κ.Ε.Τ. από τις 09:00 π.μ.-14:00 μ.μ. Μαριάνθη-Ειρήνη Χατζηγεωργίου. Τηλ.: 25310-39549. E-mail: mchatzig@lib.duth.gr

Συλλογή ΚΕΤ

Η συλλογή του Κ.Ε.Τ. περιλαμβάνει μονογραφίες, περιοδικές εκδόσεις, σειρές, CD, DVD, φυλλάδια σε θέματα όπως: ευρωπαϊκή νομοθεσία, κοινωνική πολιτική, στατιστικά στοιχεία κ.λ.π. Η συλλογή του Κ.Ε.Τ. εμπλουτίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο εντοπισμός του υλικού πραγματοποιείται μέσω του καταλόγου της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (ένδειξη τοποθεσίας: DUTH LSPES EDC). Για την διευκόλυνση των ερευνητών οι έντυπες εκδόσεις του Κέντρου παραπέμπουν από τον opac στις αντίστοιχες ηλεκτρονικές εκδόσεις στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η φυσική οργάνωση της συλλογής σε ό,τι αφορά τις μονογραφίες γίνεται σύμφωνα με το ταξινομικό σύστημα της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου και σε ό,τι αφορά τις περιοδικές εκδόσεις γίνεται με αλφαβητική σειρά.

To ΚΕΤ σε ταξινομικούς αριθμούς στη Βιβλιοθήκη


ΘΕΜΑΤΑ KET

ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διεθνείς Σχέσεις

JX 1542

Εκπαίδευση (Εκπαιδευτική Πολιτική)

LA 620.628

Εκπαίδευση (Ευρωπαϊκό Δίκαιο-Νομοθεσία)

KJE 6266

Εκπαίδευση και Κράτος (Ευρωπαϊκά Κράτη Μέλη)

LC 93.E68

Εκπαίδευση, Προσχολική

LB1140.25.E8

Εμπόριο-Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

HF 1532.92

Ευρωπαϊκά Πολιτικά Συστήματα

JN 30

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1950)

KJC 5132

Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1950): επίδραση και εφαρμογή στο ελληνικό δίκαιο

KKE2460

ΚΚΕ2064.52201

Ευρωπαϊκό Δίκαιο

KJE4443.3

HC 241.2

Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο

KJE 2044 –

KJE 2045

Το Ευρωπαϊκό σύνταγμα

KJE 4444 .2

KJE 947

Μετανάστευση

JV 7590

Οικονομική Ιστορία-Οικονομική Ενοποίηση

HC 240-241.2

Οικονομική Πολιτική

HG 930.5

Συνθήκη Ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (1957)

KJE 4443 .319575

Συνθήκη για τη θέσπιση Συντάγματος της Ευρώπης

KJE 4443 .42004
Η Ευρώπη στο διαδίκτυο


Βασικές πληροφορίες

Όργανα, οργανισμοί υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανά θέμα

Έγγραφα και εκδόσεις

Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναζήτηση νομοθεσίας Αναζήτηση νομολογίας