Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. δίνει τη δυνατότητα στους παρακάτω:

  1. Μέλη Δ.Ε.Π,
  2. Διοικητικό προσωπικό,
  3. Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές,
  4. Εγγεγραμμένα εξωτερικά μέλη των βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.


να προμηθευτούν

  1. Βιβλία
  2. Άρθρα περιοδικών
  3. Αποσπάσματα βιβλίων


από βιβλιοθήκες της Ελλάδας και της Κύπρου, που δεν περιλαμβάνονται στις συλλογές των βιβλιοθηκών του Ιδρύματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση χρήσης της υπηρεσίας, είναι η κατοχή κάρτας βιβλιοθήκης ή ακαδημαϊκής ταυτότητας, τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν λήξει.

ΠΡΟΣΟΧΗ Σας γνωστοποιούμε ότι το υλικό που καθίσταται αντικείμενο διαδανεισμού, υπόκειται στους περιορισμούς των διατάξεων που ορίζει η νομοθεσία περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων και όπως αυτή κάθε φορά τροποποιείται (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14, Ν. 3057/2002 άρθρο 81, Ν. 3207/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 4212/2013, Ν. 4281/2014 άρθρο 235), καθώς και των διατάξεων που θέτει η δανείζουσα βιβλιοθήκη.

Υπηρεσία διαδανεισμού βιβλίων
Υπηρεσία παραγγελίας άρθρου περιοδικού / απόσπασμα βιβλίου