Σχετικά


Θεωρητικό πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης

Αποστολή
Η αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ., είναι να αποτελέσει το συντονιστικό όργανο των κατά πόλεις και Τμήματα βιβλιοθηκών, έτσι ώστε να διευκολύνει το Πανεπιστήμιο στην επίτευξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών στόχων του, παρέχοντας και προωθώντας στην ακαδημαϊκή κοινότητα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, την καταγεγραμμένη γνώση.

Οι Προκλήσεις
Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ. αντιμετωπίζει σήμερα προκλήσεις πρωτόγνωρες για τη μέχρι τούδε ιστορία της oι οποίες οφείλονται τόσο στη ραγδαία εξέλιξη της σχετικής τεχνολογίας, όσο και στην προμήθεια μεγάλων ποσοτήτων εντύπου και σε ηλεκτρονική μορφή υλικού. Οι δυσκολίες επικεντρώνονται κυρίως στη διαδικασία μετάβασης και αποδοχής των νέων μέσων, τόσο στο τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας στα πλαίσια της παρεχομένης εκπαίδευσης, όσο και σε αυτά των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων, στην εκρηκτική αύξηση του προσβάσιμου πλέον, τομέα της καταγεγραμμένης γνώσης, στις αυξανόμενες ανάγκες των ακαδημαϊκών χρηστών και του προσωπικού των βιβλιοθηκών, τόσο στη νέα μορφή ηλεκτρονικής πρόσβασης όσο και στην ειδική μορφή της αναζήτησης και της παροχής της πληροφόρησης.
Ο διαφαινόμενος, μετά τρία χρόνια, περιορισμός στις επιχορηγήσεις για τα λειτουργικά έξοδα των βιβλιοθηκών καθώς και για τον εμπλουτισμό των κάθε είδους συλλογών, απαιτεί στο τωρινό στάδιο:

  1. Σοβαρή και ουσιαστική προεργασία και ιδιαίτερη προσοχή στην εκτίμηση και στον καθορισμό των προτεραιοτήτων προμηθειών της κάθε επιμέρους βιβλιοθήκης.

 

  1. Επανεξέταση και επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακά προσφερομένων υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλιστεί, τόσο η διατήρησή τους, στο βαθμό που θα κρίνονταν ακόμη αποτελεσματικές, όσο και η ταυτόχρονη μετεξέλιξή τους σε ηλεκτρονική μορφή, με την εισαγωγή νέων ακριβών και ραγδαία εξελισσόμενων πηγών πληροφόρησης και υπηρεσιών.

 

  1. Τέλος, παράλληλα με αυτά τα δύο κρίνεται απαραίτητος ο εκσυγχρονισμός ή ο επαναπροσδιορισμός της οργανωτικής δομής της κεντρικής και των επί μέρους βιβλιοθηκών, ώστε να μπορούν να αντεπεξέρχονται αποτελεσματικά στις νέες ανάγκες και να εκπληρώνουν τις δημιουργούμενες προσδοκίες των χρηστών.

 

Οι προϊούσες αλλαγές σήμερα της ποιότητος, ποσότητος και μορφής της καταγεγραμμένης γνώσης είναι τέτοια, ώστε ο θεσμός των διαφόρων συλλογών (βιβλίων, περιοδικών, CD-ROMs, audio-visual δεδομένων, τραπεζών στοιχείων, κ.λ.π.) πρέπει να επαναπροσδιορισθεί και να εμπλουτισθεί, το προσωπικό των βιβλιοθηκών πρέπει να επανεκπαιδευθεί για να είναι σε θέση κατ’ αρχήν να γνωρίζει και να χειρίζεται διαφορετικές μορφές πληροφοριών, τόσο στο επίπεδο πρόσβασης όσο και στο επίπεδο της περαιτέρω παροχής και διάχυσής τους, πρέπει δε ιδιαίτερα να αποτιμηθούν οι εξωγενείς και ενδογενείς διαχύσεις και χρήσεις των πληροφοριών και κατά συνέπεια να αναθεωρηθούν ριζικά οι υπάρχουσες οργανωτικές στρατηγικές.
Είναι ζωτικής σημασίας για το Πανεπιστήμιό μας, να εμφυσήσει στην ακαδημαϊκή κοινότητα την αίσθηση της προοπτικής και της ξεκάθαρης αποσαφήνισης των προτεραιοτήτων της νέας οργανωτικής δομής των βιβλιοθηκών. Ο δικός μας στρατηγικός σχεδιασμός, παρέχει το πλαίσιο της μελλοντικής λειτουργίας τους και επικεντρώνεται στην κατανόηση από τους χρήστες και το προσωπικό των βιβλιοθηκών των νέων προκλήσεων, στην ενσυνείδητη αποδοχή τους, και στη δημιουργία αλληλεπιδράσεων, οι οποίες θα κατευθύνουν και θα προκαλέσουν επιθυμητές αλλαγές. Ο σχεδιασμός οφείλει να είναι δυναμικός και ευέλικτος, ικανός τόσο να εξυπηρετεί όσο και να παρακινεί για προσαρμογές και αλλαγές. Εξ ορισμού, λοιπόν, θα είναι ο ίδιος υποκείμενο συνεχούς αναθεώρησης και αξιολόγησης.

Θεμελιώδεις Στόχοι και Μέθοδοι Επίτευξης
Οι στόχοι αυτοί αποτελούν τη θεωρητική βάση της οργάνωσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. Ακολουθούνται από τις μεθόδους, με τις οποίες θεωρούμε πως η βιβλιοθήκη θα μπορέσει να αντεπεξέλθει στη διαδικασία υλοποίησης αυτών των στόχων. Είναι μια γενική έκθεση προθέσεων και δραστηριοτήτων, σχεδιασμού δράσεων, που πρόκειται να οδηγήσουν στην πραγμάτωση των συγκεκριμένων στόχων μαζί με το πώς- το πότε και από ποιόν θα πραγματοποιηθούν.
Πρώτος μας στόχος θα είναι να διασφαλίσουμε την ύπαρξη μιας αποτελεσματικής, ευαίσθητης και ευέλικτης οργανωτικής δομής. Το νέο περιβάλλον πληροφόρησης απαιτεί πρωταρχικά από την προτεινόμενη διαδικασία διαχείρισης της βιβλιοθήκης την ικανότητα να ανταποκρίνεται πρόθυμα στις αλλαγές, ενώ παράλληλα πρέπει να είναι ικανή να συνεχίζει να λειτουργεί αποτελεσματικά. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους στόχους του Πανεπιστημίου τις ανάγκες των χρηστών, την αξιοποίηση του προσωπικού και τις οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν.

Αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί αν:
α. εφαρμοσθεί η πιο πρόσφορη και ταυτόχρονα λειτουργική οργανωτική δομή, λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους του Πανεπιστημίου και το ειδικό αντικείμενο της βιβλιοθήκης
β. καθιερωθεί μια αποτελεσματική διαδικασία στη λήψη αλλά κυρίως στην υλοποίηση των αποφάσεων
γ. καθορισθεί το κόστος της παροχής υπηρεσιών στην ακαδημαϊκή κοινότητα και προσδιορισθεί η πιο αποτελεσματική και ουσιαστική μέθοδος ελέγχου
δ. διατηρηθεί ένας συνεχής κεντρικός έλεγχος στην προτεινόμενη πολιτική και τις διαδικασίες υλοποίησης της
ε. διασφαλισθεί ο έλεγχος των αρχών του Πανεπιστημίου στην ποιοτική διαχείριση

Οι επιμέρους στόχοι πρέπει να εστιαστούν σε τέσσερις βασικές αρχές:
1.α. Να δημιουργήσουμε εξειδικευμένες και αξιόλογες συλλογές σε κάθε επιμέρους βιβλιοθήκη.
1.β. Να αναζητήσουμε και να συστηματοποιήσουμε τις αναγκαίες προσβάσιμες πηγές πληροφοριών έξω από τη βιβλιοθήκη.
1.γ. Nα ενεργοποιήσουμε την πρόσβαση σ’ αυτές τις πηγές.
Η κάθε επιμέρους βιβλιοθήκη, πρέπει να αξιολογήσει τις πηγές πληροφόρησης που έχει δημιουργήσει μέχρι σήμερα και την ανάγκη να διατηρηθούν στην τωρινή τους μορφή, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να γίνει κατανοητό πως η έννοια της ‘Συλλογής” πρέπει να επαναπροσδιοριστεί, ιδίως σε μια εποχή που η τεχνολογία της πληροφόρησης διευκολύνει την πρόσβαση σε κάθε είδους πληροφορίες, οι οποίες σήμερα πλέον δεν είναι απαραίτητο να περιορίζονται στην κλασσική μορφή του βιβλίου ή να είναι αποκλειστικά συγκεντρωμένες σε έναν χώρο. Η βιβλιοθήκη πρέπει να είναι ενήμερη για όλο το εύρος των πληροφοριών, καθώς και την ποικιλία των μορφών με τις οποίες παρουσιάζονται για να μπορέσει να αναπτύξει την υποδομή για την καταλληλότερη πρόσβαση σ’ αυτές.

Μέθοδοι: 
1.1. να καταγράψουμε πλήρως και να περιγράψουμε αναλυτικά το περιεχόμενο των συλλογών της βιβλιοθήκης
1.2. να καθιερώσουμε μία προσεκτική, συγκεκριμένη και σαφή πολιτική για την οργάνωση και τον εμπλουτισμό της συλλογής στα διάφορα επίπεδά της, το χαρακτήρα της δυναμικής της, τον τρόπο επιλογής των βιβλίων και γενικά των αντικειμένων της συλλογής
1.3. να καταγράψουμε συστηματικά τις προσβάσιμες πηγές πληροφοριών, έξω από τα όρια της βιβλιοθήκης
1.4. να καθιερώσουμε ένα σύστημα που να καθορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να διατηρηθούν στην κλασσική μορφή και εκείνες που θα πρέπει να είναι προσβάσιμες με άλλα μέσα
1.5. να δημιουργήσουμε μηχανισμούς με τους οποίους:
α. οι χρήστες της βιβλιοθήκης μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πηγές πληροφόρησης εκτός βιβλιοθήκης
β. η ακαδημαϊκή κοινότητα θα πληροφορείται τις πηγές ύπαρξης των πληροφοριών, για να μπορέσει να τις χρησιμοποιήσει στις διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες και προτάσεις της και
γ. το προσωπικό και οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα κρατούνται ενήμεροι για τις εκάστοτε εξελίξεις των πηγών πληροφόρησης και την αντίστοιχη τεχνολογία.
2. Να παράσχουμε στην Πανεπιστημιακή κοινότητα ένα πρόγραμμα υποστήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, που να διασφαλίζει την ενημερωμένη πρόσβαση στις πηγές πληροφοριών και στις ανάλογες υπηρεσίες.
Οι χρήστες της βιβλιοθήκης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις πηγές πληροφόρησης, τόσο με τους υπάρχοντες παραδοσιακούς τρόπους, όσο και με νέες τεχνολογικές διαδικασίες, οι οποίες θα μειώσουν την εξάρτηση από τις υπάρχουσες παραδοσιακές συλλογές. Απαραίτητη προϋπόθεση αυτής της ανεξαρτησίας, αποτελεί η παροχή και η ανάπτυξη στους χρήστες τέτοιων προκαταρκτικών γνώσεων, που θα τους επιτρέψουν την αποτελεσματική πρόσβαση στην πληροφόρηση και θα τους καταστήσουν ικανούς να την εκμεταλλευθούν σε μία αυτοκατευθυνόμενη και εφ’ όρου ζωής εκπαίδευση.

Μέθοδοι: 
2.1. να διασφαλίσουμε στους χρήστες της βιβλιοθήκης την καλύτερη δυνατή προετοιμασία
2.2. να εξασφαλίσουμε την προετοιμασία αυτή για όλες τις ομάδες χρηστών
2.3. να εξασφαλίσουμε έναν μηχανισμό με τον οποίο τα προγράμματα εκπαίδευσης των χρηστών της βιβλιοθήκης θα διατηρούνται σε υψηλό επίπεδο
2.4. να εφαρμόσουμε αποδοτικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των χρηστών της βιβλιοθήκης
2.5. να αναπτύξουμε μηχανισμούς ενημέρωσης για τα διαθέσιμα προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών
2.6. να βοηθήσουνε τους χρήστες να αποκτήσουν τις γνώσεις, που είναι απαραίτητες για την ικανοποιητικότερη πρόσβαση στις πηγές και την αξιολόγηση των πληροφοριών τους ώστε να μπορούν να τις αξιοποιήσουν για να εξασφαλίσουν μία επιλεγμένη και εφ’ όρου ζωής εκπαίδευση
3. Να επιμορφώσουμε αποτελεσματικά το προσωπικό της βιβλιοθήκης, έτσι ώστε να μπορέσει να εξελιχθεί σε μία αποτελεσματική, παραγωγική και ευέλικτη υπηρεσία βιβλιοθήκης.
Η στελέχωση των βιβλιοθηκών απαιτεί υπαλλήλους που να είναι γνώστες των εξελίξεων, που γίνονται στο πεδίο της πληροφόρησης και επιπλέον να έχουν την ικανότητα να εναρμονίζονται με αυτές. Επίσης, πρέπει να οργανώνονται συνεχώς ανάλογα προγράμματα ενημέρωσης του προσωπικού, έτσι ώστε να τους δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσουν τα προσόντα, ώστε να μπορούν να παρέχουν υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Μέθοδοι:
3.1. να συγκεκριμενοποιήσουμε τις απαιτήσεις μας και τα βασικά μας κριτήρια για το διορισμό υπαλλήλων στις αντίστοιχες θέσεις, καθώς και να διευκρινίσουμε εκ των προτέρων κίνητρα και προοπτικές καριέρας
3.2. να δημιουργήσουμε τις δυνατότητες για την αποτελεσματική εκπαίδευση και ανέλιξη του προσωπικού στα πλαίσια ενός ενδοπανεπιστημιακού προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης, με υποχρεωτική ετήσια αξιολόγηση και απολογισμό
3.3. να προωθήσουμε την ευελιξία στην εκτέλεση των καθηκόντων
3.4. να συνεργασθούμε με αντίστοιχα ιδρύματα για να εξασφαλίσουμε αποτελεσματικότερα και οικονομικότερα την περαιτέρω εκπαίδευση που θα είναι σχετική με τις ανάγκες μας
3.5. να ενθαρρύνουμε το προσωπικό στην αναζήτηση νέων πρακτικών για την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών στην εκτέλεση των καθηκόντων τους
3.6. να ενισχύσουμε τις βιβλιοθήκες με έμμισθους φοιτητές που θα απασχολούνται στην πλήρη καταγραφή των συλλογών της βιβλιοθήκης, ώστε να δοθεί χρόνος στο προσωπικό να μπορέσει να πραγματοποιήσει όλα τα παραπάνω.
4. Να προσφέρουμε την κατάλληλη υποδομή, τον απαραίτητο εξοπλισμό, την καλύτερη συντήρηση και την αποτελεσματικότερη χρήση του υλικού και των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης.
Η ανάπτυξη των παραδοσιακών συλλογών της βιβλιοθήκης και η ταυτόχρονη εισαγωγή νέων μεθόδων και υπηρεσιών καθιστούν, δυστυχώς, αναγκαία μία ποικιλομορφία συμβατικών και ηλεκτρονικών υποδομών αποθήκευσης και πρόσβασης. Παράλληλα, η ραγδαία εξέλιξη και ο σταδιακός, αλλά συνεχής και ταχύς παροπλισμός του υπάρχοντος εξοπλισμού πρόσβασης, συντήρησης και αποθήκευσης, απαιτεί ενδελεχή ανάλυση εξόδων, σώφρονα οικονομικό προϋπολογισμό, αποτελεσματική διαχείριση και αυστηρό έλεγχο των επιχορηγήσεων που αφορούν την αγορά και τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού, τη συντήρηση, και τις προμήθειες.

Μέθοδοι:
4.1. να προσδιορίσουμε την οικονομική ανταποδοτικότητα της φύσης και της χρήσης των υπάρχουσων συλλογών καθώς και της σχεδιαζόμενης μελλοντικής εξελίξεως τους, σαν τρόπου καθορισμού της βελτιστοποίησης των προσφερομένων υπηρεσιών
4.2. να ερευνήσουμε και να προσδιορίσουμε την πιο κατάλληλη μορφή της, συμβατής με τις νέες τεχνολογίες, υποδομής για τους χρήστες
4.3. να εφαρμόσουμε την αρχή της ανταποδοτικότητας για την προμήθεια του σχετικού εξοπλισμού υποδομής στα γραφεία και στους χώρους εργασίας των βιβλιοθηκών
4.4. να καθορίσουμε και να εφαρμόσουμε μια πολιτική ώστε το περιβάλλον της βιβλιοθήκης να γίνει ευχάριστο και να βοηθάει στη δουλειά και τη μελέτη, να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του προσωπικού και των χρηστών και να ληφθούν υπ’ όψη θέματα υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο.

Κανονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ

Ορισμοί
1. Σε αυτά τα άρθρα, εκτός και αν καθορίζεται αλλιώς
“Αρμόδιος υπάλληλος” υποδηλώνει ένα πρόσωπο ορισμένο από τη βιβλιοθήκη για την εκτέλεση συγκεκριμένων καθηκόντων.
“Αντικείμενο” περιλαμβάνει βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες, χειρόγραφα, φιλμ, οπτικοακου­στικές καταγραφές, παρτιτούρες, χάρτες, σχέδια, εικόνες, φωτογραφίες, εκτυπώσεις. software εξοπλισμός και οποιοδήποτε υλικό σε έντυπη ή σε άλλη μορφή.
“Βιβλιοθηκάριος” νοείται ο υπεύθυνος της βιβλιοθήκης ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του.
“Επιτροπή Βιβλιοθήκης” είναι η επιτροπή όπως αυτή συγκροτείται με απόφαση του Αρμόδιου Οργάνου (Συγκλήτου – Γενικής Συνέλευσης ή Διοικητικού Συμβουλίου Τμήματος).
“Φοιτητής” σημαίνει κάθε πρόσωπο που δεν ανήκει στα μέλη ΔΕΠ ή στο λοιπό προσωπικό του πανεπιστημίου και είναι υποψήφιος για πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό ή κάποιον άλλο τίτλο σπουδών.

Αρμοδιότητες
2. Κύριος ρόλος της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ. είναι αυτός του συντονισμού των επιμέρους Βιβλιοθηκών, η λειτουργία των οποίων καθορίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου.
2.1. Παρακολουθεί τη διεθνή βιβλιογραφία.
2.2. Είναι αρμόδια για την καταγραφή του υλικού της Βιβλιοθήκης και την ταξινόμησή του στις αντίστοιχες τράπεζες δεδομένων.
2.3. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Κεντρικής Βιβλιοθήκης, η οποία είναι ταυτόσημη με την Επιτροπή Παρακολουθήσεως του ΕΠΕΑΕΚ Βιβλιοθηκών, όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το έργο. Μετά την παράδοση του έργου η Επιτροπή συγκροτείται από έναν Αντιπρύτανη ως Πρόεδρο, τρία μέλη Δ.Ε.Π., δύο Βιβλιοθηκάριους, και έναν φοιτητή που προτείνονται από την Σύγκλητο. Η διάρκεια της θητείας για όλα τα μέλη είναι τριετής, εκτός από αυτή του φοιτητή που είναι ετήσια.
2.4. Έδρα της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η Πανεπιστημιούπολη της Κομοτηνής.

Χρήστες
3.1. Τα ακόλουθα άτομα έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης:

 • Μέλη του προσωπικού του πανεπιστημίου, ενεργά ή σε σύνταξη.
 • Φοιτητές του πανεπιστημίου.
 • Απόφοιτοι του πανεπιστημίου.
 • Μέλη του προσωπικού βιβλιοθήκης άλλων ιδρυμάτων.
 • Προσωπικό και φοιτητές από άλλα ιδρύματα.
 • Μέλη από οργανισμούς συνεργαζόμενους με το πανεπιστήμιο.

3.2. Άλλα πρόσωπα εκτός των προαναφερθέντων μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης, σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 43 (43.1 έως 43.7) αυτού του Κανονισμού και σύμφωνα με ειδικές αποφάσεις της Επιτροπή Βιβλιοθήκης όπως αυτές τροποποιούνται από καιρού εις καιρόν.
4. Η επιτροπή της βιβλιοθήκης μπορεί να καθορίσει ανά πάσα στιγμή:
4.1. τις κατηγορίες των χρηστών, στους οποίους έχει δοθεί δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης.
4.2. τις υπηρεσίες, την υποδομή και τον εξοπλισμό, τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τις διάφορες κατηγορίες χρηστών.

Καταβολή τελών
5. Η επιτροπή της βιβλιοθήκης μπορεί να προτείνει την καταβολή τελών για την παροχή κάθε υπηρεσίας ή χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού που παρέχονται από τη βιβλιοθήκη.
Το προσωπικό και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, δεν καταβάλουν προς το παρόν μεν τέλη για τις υπηρεσίες και τη χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού που παρέχονται από τη βιβλιοθήκη. Όλοι οι υπόλοιποι που χρησιμοποιούν την υποδομή της βιβλιοθήκης καταβάλουν τέλη και οι λεπτομέρειες αναφέρονται στα άρθρα 43 (43.1 έως 43.7).

Δελτίο Ταυτότητας Βιβλιοθήκης 
6.1. Για τους φοιτητές σαν δελτίο ταυτότητας της βιβλιοθήκης ισχύει η φοιτητική τους ταυτότητα ή το πάσο.
6.2. Καθένας που παρουσιάζεται στη βιβλιοθήκη, με το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει την υποδομή της θα πρέπει να δείχνει το δελτίο ταυτότητας βιβλιοθήκης που θα αναφέρει και το καθεστώς χρήσης.
6.3. Κάθε τέτοιο άτομο που αρνείται ή παραλείπει να δείξει το Δελτίο Ταυτότητας της Βιβλιοθήκης αποβάλλεται από το χώρο της βιβλιοθήκης.
6.4. Δεν επιτρέπεται να γίνει χρήση των υπηρεσιών της βιβλιοθήκης δια αντιπροσώπου.
6.5. Για το δανεισμό οποιασδήποτε φύσεως εντύπου υλικού της βιβλιοθήκης ανοίγεται η αντίστοιχη μερίδα δανεισμού.

Ώρες Λειτουργίας
7.1. Με εξαίρεση τις Δημόσιες και Πανεπιστημιακές αργίες, η βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια των ακαδημαϊκών εξαμήνων, από τις 8:30 έως τις 21.00 (Δευτέρα ως Πέμπτη), από τις 8:30 έως τις 17.00 (Παρασκευή), από τις 10.00 έως τις 15.00 (Σάββατο) και από τις 13.00 έως τις 15.00 (Κυριακή).
7.2. Οι ώρες πρόσβασης των χρηστών στη βιβλιοθήκη για συγκεκριμένες υπηρεσίες και χρήση της υποδομής της καθορίζονται από την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης.
7.3. Ο βιβλιοθηκάριος ή ο διορισμένος υπάλληλος της βιβλιοθήκης ή ένα αρμόδιο πρόσωπο του Πανεπιστημίου μπορεί να διατάξει το κλείσιμο της βιβλιοθήκης σε οποιαδήποτε περίπτωση κρίνει ότι εγκυμονεί κίνδυνος για τη βιβλιοθήκη, το προσωπικό ή τους χρήστες.

Συμπεριφορά των χρηστών μέσα στη Βιβλιοθήκη 
8. Δεν επιτρέπεται η μετακίνηση ή απομάκρυνση βιβλίου ή άλλου αντικειμένου της βιβλιοθήκης παρά μόνο σύμφωνα με τα άρθρα του Τμήματος VIII αυτού του Κανονισμού.
9. Επιβάλλεται η τήρηση απολύτου ησυχίας στα αναγνωστήρια και στους χώρους παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
10. Δεν επιτρέπεται η είσοδος στους ανωτέρω χώρους με τσάντες και λοιπά αντικείμενα, τα οποία καθορίζονται λεπτομερώς με ανακοίνωση στην είσοδο της βιβλιοθήκης.
11. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης έχουν το δικαίωμα ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο από τη βιβλιοθήκη.
12. Κανένας δεν θα πρέπει να φέρει μέσα στη βιβλιοθήκη φαγητό ή ποτά και αναψυκτικά. Κανείς δεν επιτρέπεται να καπνίζει ή να τρώει μέσα στη βιβλιοθήκη παρά μόνο στους χώρους που υποδεικνύονται από τον βιβλιοθηκάριο.
13. Κανείς δεν θα πρέπει ηθελημένα να μετακινήσει, να κακομεταχειριστεί να καταστρέψει ή να αποπειραθεί να καταστρέψει κάποιο βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο ή οποιοδήποτε έπιπλο της βιβλιοθήκης. Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα των προαναφερθέντων, το σκίσιμο σελίδων, το σβήσιμο κασετών, το σημάδεμα ή το γράψιμο σε κάποιο βιβλίο της βιβλιοθήκης ή σε κάποιο άλλο αντικείμενο αποτελεί παραβίαση του κανόνα.
14. Κανείς δεν θα πρέπει να φέρει μέσα στην βιβλιοθήκη πυροβόλο όπλο, εύφλεκτο ή καυστικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο που μπορεί να προκαλέσει καταστροφές στα περιεχόμενα στη βιβλιοθήκη. Αν οποιοδήποτε τέτοιο αντικείμενο βρεθεί μέσα στη βιβλιοθήκη παραβιάζοντας έτσι αυτόν τον κανόνα, μπορεί να κατασχεθεί από τα αρμόδια όργανα της βιβλιοθήκης.
15. Κανείς δεν πρέπει να διαγράφει ένα αντικείμενο από ένα αρχείο ή κατάλογο της βιβλιοθήκης, να το μετακινεί σε άλλο αρχείο ή να το τροποποιεί με οποιονδήποτε τρόπο.
16. Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εμπιστευτικό υλικό που υπάρχει μέσα στα αρχεία της βιβλιοθήκης με τροποποιήσεις, με παρεμβάσεις, για συναλλαγές ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.
17. Δεν επιτρέπεται η μόνιμη κατάληψη θέσης στο αναγνωστήριο.
18. Δεν επιτρέπεται η είσοδος του χρήστη στις περιοχές της βιβλιοθήκης, στις οποίες δεν έχει πρόσβαση το κοινό, εκτός αν συνοδεύεται από κάποιον υπάλληλο της βιβλιοθήκης.
19. Δεν επιτρέπεται η διανομή ή η ανάρτηση αφισών, διαφημιστικών εντύπων, εφημερίδων ή άλλου υλικού, ανεπισήμων εγγράφων της βιβλιοθήκης ή του Πανεπιστημίου, εκτός αν υπάρχει έγκριση της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
20. Κανείς δε μπορεί να κρατήσει ένα βιβλίο ή κάποιο άλλο αντικείμενο της βιβλιοθήκη, με οποιοδήποτε πρόσχημα, για χρήση ή απόπειρα χρήσης μέσα ή έξω από τη βιβλιοθήκη.
21. Κανείς δεν μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες που καθορίζουν τη συμπεριφορά των χρηστών μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης.

Νόμος περί Πνευματικών Δικαιωμάτων (copyright act 1968) 
22. Κανείς δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσει το φωτοτυπικό μηχάνημα, το μηχάνημα αντιγραφής κασετών, το computer software ή άλλον εξοπλισμό της βιβλιοθήκης κατά τρόπο που να παραβαίνει το νόμο περί πνευματικών δικαιωμάτων (και όπως αυτός τροποποιείται).

Δανεισμός Ειδών της Βιβλιοθήκης 
Καταγραφή των δανείων
23.1. Ο δανεισμός κάθε αντικειμένου θα πρέπει να καταγράφεται από τον βιβλιοθηκάριο.
23.2. Κανένα αντικείμενο δεν πρέπει να μετακινείται από τη βιβλιοθήκη κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, μέχρι να καταγραφεί.
23.3. Δε δανείζονται τα αντικείμενα που είναι εμφανώς χαρακτηρισμένα ως μη δανειζόμενα. Στην κατηγορία αυτήν ανήκουν τα περιοδικά, υλικό αναφοράς (όπως λεξικά, εγκυκλοπαίδειες, κατάλογοι κ.α.), εφημερίδες, κυβερνητικά κείμενα, βιβλία από διάφορες ειδικές συλλογές, ο άδετος τύπος, οπτικοακουστικό υλικό, microforms κ.α. Μπορούν όμως να χρησιμοποιηθούν μέσα στο χώρο της βιβλιοθήκης και ορισμένα από αυτά να φωτοτυπηθούν.
23.4. Έντυπο υλικό το οποίο δεν είναι σε επιτρεπτή κατάσταση διατήρησης, δε δανείζεται έκτος της βιβλιοθήκης.
23.5. Έντυπο ή άλλο υλικό, το οποίο προέρχεται από δωρεές και στα οποία η ελεύθερη πρόσβαση έχει περιορισθεί από τους δωρητές δε δανείζονται. Επιτρέπεται η πρόσβαση τους μόνο σε ειδικό χώρο της βιβλιοθήκης, εφ’ όσον δεν αντίκειται στους περιορισμούς του δωρητή και μόνο με την άδεια της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
24. Είναι δυνατή η παραχώρηση-διαρκής δανεισμός εξειδικευμένων συλλογών εντύπου ή μη υλικού σε Τομείς ή Εργαστήρια, ύστερα από απόφαση της ΓΣ του αντιστοίχου Τμήματος. εφ’ όσον κριθεί αναγκαία για τη λειτουργικότερη εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Ο Τομέας Εργαστήριο αναλαμβάνει στην περίπτωση αυτή τις ευθύνες της βιβλιοθήκης για το υλικό αυτό.

Reserve room
25. Πρόκειται για έναν χώρο έκθεσης βιβλίων, φωτοτυπιών, κασετών και άλλων αντικειμένων που έχουν επιλεγεί από το ακαδημαϊκό προσωπικό για ειδικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς κατά τη διάρκεια ενός εξαμήνου. Τα ανωτέρω είναι διαθέσιμα για δανεισμό μίας ώρας ή μίας νύχτας (από την ώρα που κλείνει η βιβλιοθήκη το απόγευμα, ως την ώρα που ανοίγει την άλλη μέρα το πρωί). Από τον χώρο αυτό μπορεί να γίνει δανεισμός μέχρι δύο αντικειμένων.

Απώλεια ή καταστροφή δανεισμένου αντικειμένου
26.1. Ο δανειζόμενος είναι υπεύθυνος για κάθε απώλεια, ή καταστροφή του αντικειμένου κατά την περίοδο δανεισμού.
26.2. Στην περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή μη επιστροφής του δανεισμένου αντικειμένου, ο δανειζόμενος είναι υποχρεωμένος να πληρώσει το κόστος της επιδιόρθωσης ή της αντικατάστασης του αντικειμένου στη βιβλιοθήκη. Επιπλέον υποχρεούται στην καταβολή προστίμου, το ύψος του οποίου καθορίζεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης ( Παράρτημα Α ).
26.3. Τα δικαιώματα του δανεισμού μπορεί να ανασταλούν με απόφαση της Επιτροπή Βιβλιοθήκης, από την ημερομηνία που κοινοποιείται η έγγραφη ενημέρωση για την πληρωμή, α. ως την ημερομηνία που γίνεται η πληρωμή, β. μέχρι τα αντικείμενα, που αναγράφονται στην έγγραφη ενημέρωση για την πληρωμή, επιστραφούν σε καλή κατάσταση, μαζί με την εξόφληση προστίμου για την παρεμπόδιση της ομαλής λειτουργίας της βιβλιοθήκης και γ. μέχρι να εκπληρωθούν οι όροι που περιγράφονται στον Άρθρο 32.2. για την άρση της αναστολής του δικαιώματος του δανεισμού.

Διάρκεια δανεισμού
27.1. Η Επιτροπή της Βιβλιοθήκης μπορεί από καιρού εις καιρόν να αναθεωρεί τη διάρκεια της περιόδου δανεισμού για την κάθε κατηγορία αντικειμένων και χρηστών, όπως παρουσιάζονται στο Παράρτημα Β .
27.2. Αν το αιτούμενο προς δανεισμό αντικείμενο είναι ήδη δανεισμένο, δημιουργείται λίστα αναμονής.
27.3. Είναι δυνατόν, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να ανακληθεί ο δανεισμός αντικειμένου πριν τη λήξη της προθεσμίας δανεισμού αλλά σε καμία περίπτωση πριν τη συμπλήρωση οκτώ (8) ημερών από την ημέρα που έγινε ο δανεισμός.
27.4. Αντικείμενα μεγάλης ζήτησης έχουν περιορισμένο χρόνο δανεισμού από 2-24 ώρες.
27.5. Αν πρόκειται κάποιος να λείψει για μεγάλο χρονικό διάστημα, τότε επιβάλλεται να επιστρέψει ότι δανείστηκε.
27.6. Ο βιβλιοθηκάριος μπορεί να τροποποιήσει τη διάρκεια δανεισμού, μετά από αίτηση του δανειζομένου και εφ’ όσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπή Βιβλιοθήκης.
28. Κάποιο αντικείμενο δε θεωρείται ότι έχει επιστραφεί στη βιβλιοθήκη αν δεν παραδοθεί σ’ ένα από τα αρμόδια σημεία επιστροφής. Είναι υποχρέωση του δανειζομένου να σιγουρευτεί ότι το αντικείμενο που δανείστηκε από τη βιβλιοθήκη παραδόθηκε στο αρμόδιο σημείο επιστροφής.
29. H επιστροφή μπορεί να γίνει και με ταχυδρομική απόδειξη παραλαβής.
30. Επιτρέπονται μέχρι και 5 ανανεώσεις εντός ενός ακαδημαϊκού έτους.
30.1. Κάθε ανανέωση ισχύει για τόσες μέρες όσες είναι και το αρχικό περιθώριο δανεισμού.
30.2. Η ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο αν το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει ζητηθεί εν τω μεταξύ από κάποιον άλλο.
30.3. Αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει προσωπικά στον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης ή να σταλεί ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail.

Αριθμός ειδών που μπορούν να δανειστούν
31.1. Υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με τον συνολικό αριθμό των αντικειμένων που επιτρέπεται να δανεισθούν από κάθε κατηγορία δανειζομένου, όπως παρουσιάζεται στο Παράρτημα Β .
31.2. 0 βιβλιοθηκάριος μπορεί να επιτρέψει σε εξαιρετικές περιπτώσεις τον δανεισμό περισσοτέρων αντικειμένων, εφ’ όσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπή Βιβλιοθήκης. Βλέπε και άρθρο 27.6

Αρνητικοί Πόντοι
32.1. Ο δανειζόμενος που καθυστερεί να επιστρέψει ένα αντικείμενο, θα χρεωθεί με αρνητικούς πόντους, όπως αυτοί καθορίζονται από την επιτροπή της βιβλιοθήκης σύμφωνα με τους κανόνες του προγράμματος Ε.
32.2. Έγγραφες ειδοποιήσεις για την καθυστέρηση στέλνονται ταχυδρομικά ή με e-mail.
32.3. Κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης επιστροφής ενός δανεισμένου αντικειμένου, εκτός από τους αρνητικούς πόντους, αναστέλλεται ολοκληρωτικά το δικαίωμα δανεισμού.
32.4. Αν ο δανειζόμενος έχει συμπληρώσει ένα προκαθορισμένο αριθμό αρνητικών πόντων, που καθορίζονται από καιρό σε καιρό από την Επιτροπή της Βιβλιοθήκης, θα ανασταλούν τα δικαιώματα δανεισμού για μια συγκεκριμένη περίοδο, εκτός αν ο δανειζόμενος είναι φοιτητής που έχει συμπληρώσει τις σπουδές του, οπότε θα υποχρεωθεί να πληρώσει πρόστιμο, όπως φαίνεται στο Παράρτημα Γ .
32.5. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή του άρθρου 32.3, ή να μειώσει τον αριθμό των αρνητικών πόντων του δανειζομένου -αντίθετα με τον κανόνα, αν κατά την άποψη της η εφαρμογή του κανόνα στο συγκεκριμένο πρόσωπο θεωρείται άδικη.

Φωτοαντίγραφα
33. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης καθορίζει τον συνολικό αριθμό φωτοτυπιών τις οποίες δικαιούται δωρεάν κάθε κατηγορία δανειζομένων. Επίσης καθορίζει και το κόστος μονάδας για τις επιπλέον φωτοτυπίες.

Παραβίαση αυτών των κανόνων 
34.1. Αν κάποιος παραβεί τα άρθρα 8, 9, 12, 13, 14, 15, 18 και 19 είναι δυνατόν να αποκλειστεί από τη βιβλιοθήκη για περίοδο 24 ωρών.
34.2. Κάθε τέτοιος αποκλεισμός θα έχει επιπρόσθετη ποινή, η οποία μπορεί να επιβληθεί σύμφωνα με την παράγραφο 37 αυτών των κανόνων.
35. Η τήρηση των κανόνων της βιβλιοθήκης ελέγχεται από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης, η οποία συνεδριάζει ειδικά για τέτοιες περιπτώσεις. Η ακροαματική διαδικασία είναι ανοιχτή για παρατηρητές.

Δικαιοδοσίες
36.1. Η Επιτροπή της βιβλιοθήκης υποχρεούται να συζητάει ενστάσεις από δανειζόμενους εναντίον της αφαιρέσεως των δικαιωμάτων δανεισμού.
36.1.1. Έχει το δικαίωμα να επικύρωσει, να μειώσει, ή να ακυρώσει την αφαίρεση των δικαιωμάτων δανεισμού.
36.1.2. Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική και δεν θα υπάρχει κανένα άλλο δικαίωμα ενστάσεως.
37. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης μπορεί να επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές, οι οποίες μπορούν να επιβληθούν και αθροιστικά:
37.1. Μια προειδοποίηση.
37.2. Μια έγγραφη επίπληξη, η οποία περιλαμβάνεται στον ατομικό φάκελο του φοιτητή.
37.3. Ένα πρόστιμο όχι μεγαλύτερο από 15€ για κάθε παράβαση
37.4. Στέρηση για μια περίοδο όχι μεγαλύτερη από 60 ημέρες από τα δικαιώματα δανεισμού της βιβλιοθήκης.
37.5. Στέρηση από κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε υπηρεσία παρέχει η βιβλιοθήκη.
37.6. Απαίτηση από το άτομο να πληρώσει το κόστος επιδιορθώσεως ή αντικατάστασης ενός αντικειμένου κατεστραμμένου μερικώς ή ολικώς, περιλαμβανομένων και προστίμων για το κόστος κακομεταχείρισης όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α .

Διαπανεπιστημιακός Δανεισμός 
38.1. Χρησιμοποιείται για αντικείμενα που δε διαθέτει η οικεία βιβλιοθήκη και τα οποία είναι απαραίτητα για διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς. Τον χρησιμοποιούν μόνο τα μέλη Δ.Ε.Π. και οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) του Πανεπιστημίου.
38.2. Δεν ισχύει για οπτικοακουστικό υλικό, αντικείμενα πριν του 1900, αντικείμενα ειδικών συλλογών και αντικείμενα αυξημένης χρήσεως.
38.3. Η αίτηση για δανεισμό από άλλη βιβλιοθήκη γίνεται με έγγραφη φόρμα αιτήσεως, με e-mail ή fax.

Document Delivery Service 
39. Η υπηρεσία αυτή υπάρχει για απόκτηση υλικού που δεν το διαθέτει η οικεία βιβλιοθήκη αλλά απαιτείται για διδακτικούς και ερευνητικούς σκοπούς.
39.1. Στην υπηρεσία αυτή της βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση το Ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, για αντικείμενα που είναι συναφή με το διδακτικό και ερευνητικό τους έργο.
39.2. Οι προπτυχιακοί φοιτητές γίνονται δεκτοί μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις.
39.3. Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις που αποσκοπούν στην απόκτηση μέσω αυτής της υπηρεσίας αντικειμένων για προσωπική έρευνα ή ενημέρωση ή για λόγους ψυχαγωγικούς.
39.4. Για την απόκτηση οποιουδήποτε αντικειμένου πρέπει να γίνει αναζήτηση στην οικεία βιβλιοθήκη και αφού είναι βέβαιο πως το αντικείμενο δεν υπάρχει, γίνεται αίτηση απόκτησης για το καθένα ξεχωριστά από τα αντικείμενα.
39.5. Είναι απαραίτητο ο αιτών να γνωρίζει πως οι βιβλιοθήκες συνήθως δεν φωτοτυπούν ολόκληρους τόμους ή τεύχη περιοδικών, αλλά συγκεκριμένα άρθρα.

Υπηρεσία συλλογών
40. Η υπηρεσία αυτή είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη, επέκταση και διαχείριση των ειδικών συλλογών της Βιβλιοθήκης.
41.1. Η ανάπτυξη περιλαμβάνει την επιλογή των προς αγορά βιβλίων, τον προϋπολογισμό και τη συγκέντρωση των απαραίτητων κεφαλαίων, τη γενική εποπτεία της επέκτασης των συλλογών, τη διαχείριση των πηγών, και θέματα που αφορούν δωρεές και ανταλλαγές.
41.2. Η διαχείριση περιλαμβάνει την αποθήκευση της συλλογής, τη συντήρηση, τις επιδιορθώσεις και τη βιβλιοδεσία.

Teaching Resource Collection 
42. Η υπηρεσία αυτή υποστηρίζει το διδακτικό έργο της ακαδημαϊκής κοινότητας. δημιουργώντας σύγχρονες και αντιπροσωπευτικές διδακτικές και εκπαιδευτικές συλλογές υψηλής ποιότητας.

Χρήση της βιβλιοθήκης από όσους εμπίπτουν στην κατηγορία που αναφέρεται στο τμήμα 3.2. αυτού του Κανονισμού
43. Οι χρήστες αυτοί μπορούν να δανειστούν αντικείμενα από τη βιβλιοθήκη και να κάνουν χρήση της υποδομής και του εξοπλισμού.
43.1.1. Απαιτείται αίτηση για την απόκτηση Δελτίου Ταυτότητας Βιβλιοθήκης, για την οποία καταβολή τελών, τόσο για την αρχική έκδοση της, όσο και για την επανέκδοση σε περίπτωση απώλειας, με ποσό που καθορίζεται κάθε φορά από την Επιτροπή Βιβλιοθήκης και αναφέρεται στο Παράρτημα Δ .
43.1.2. Για το δανεισμό οποιουδήποτε αντικειμένου απαιτείται η συμπλήρωση του εντύπου δανεισμού.
43.1.3. Το συμπληρωμένο έντυπο δανεισμού πρέπει να δοθεί προσωπικά στον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης ή να σταλεί ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail.
43.2. Αν το αιτούμενο προς δανεισμό αντικείμενο. είναι ήδη δανεισμένο μπαίνει η αίτηση σε λίστα αναμονής.
43.3. Eπιτρέπονται μέχρι και 5 ανανεώσεις μετά τη λήξη της προθεσμίας επιστροφής του δανειζομένου αντικειμένου.
43.3.1. Κάθε ανανέωση ισχύει για τόσες μέρες όσες είναι και αρχικό περιθώριο δανεισμού.
43.3.2. Η ανανέωση μπορεί να γίνει μόνο αν το συγκεκριμένο αντικείμενο δεν έχει ζητηθεί εν τω μεταξύ από κάποιον άλλον.
43.3.3. Αίτηση ανανέωσης μπορεί να γίνει προσωπικά στον αρμόδιο υπάλληλο της βιβλιοθήκης ή να σταλεί ταχυδρομικά ή με fax ή με e-mail.
43.3.4. Η διάρκεια του δανεισμού μπορεί να περιορισθεί ή να ανακληθεί, εφόσον οι ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητος το επιβάλλουν.

Παραρτήματα

Παράρτημα Α
Αναφορά στο άρθρο25 Για απώλεια, καταστροφή κ.α., η καταβολή τέλους είναι 14.67 Ευρώ (5.000 δρχ.).
Αναφορά στο άρθρο 32 Για κάθε συγκέντρωση 60 πόντων η καταβολή τέλους είναι από 29.34 Ευρώ (10.000 δρχ.) έως 205.43 Ευρώ (70.000 δρχ.).
Αναφορά στο άρθρο 37.6 Για κακομεταχείριση κ.α., η καταβολή τέλους είναι 14.67 Ευρώ (5.000 δρχ.).
Αναφορά στο άρθρο 43.4.2 Για απώλεια, καταστροφή κ.α., η καταβολή τέλους είναι 29.34 Ευρώ (10.000 δρχ.).

 

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Η ταξινόμηση αυτή ισχύει για τα περισσότερα αντικείμενα της κάθε κατηγορίας, αλλά υπάρχουν και εξαιρέσεις που καθορίζονται από τον βιβλιοθηκάριο σε συνεννόηση με την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Παράρτημα Β
Κατηγορία Αριθμός Αντικειμένων Βιβλία Περιοδικά Πολλαπλά Αντίτυπα για τις ανάγκες μαθημάτων* Reserve Room
Διάρκεια Δανεισμού
(Εβδομάδες)
Παρατάσεις Δεμένα
(1 εβδομάδα)
άδετα Δανεισμός για μια εβδομάδα Παρατάσεις Δανεισμός για μια ώρα Νύχτα
Προσωπικό 50 10 5 v 1 v
Μεταπτυχιακοί Φ. 20 4 5 v 1 v
Προπτυχιακοί Φ. 10 4 5 1 v
Αποφ. του Παν/μίου 5 4 5
Φ. άλλα Παν/μια 5 3 5
Μέλη πρ. άλλων Π. 5 3 2
Συνεργαζ. Οργαν. 4 3 2
Ξένοι Φ.** Οι Περιπτώσεις ποικίλουν
άλλοι (VIII 3.2.) 2 2 5

 

* Για το ακαδημαϊκό προσωπικό αυτή η κατηγορία αντικειμένων είναι διαθέσιμη για δανεισμό από μία (1) εβδομάδα έως τρεις (3) μήνες, με δικαίωμα ανανεώσεων.

 

Παράρτημα Γ
Αναφορά στο άρθρο 32.4 Ο δίκαιος καταμερισμός των αντικειμένων, είναι η λογική λειτουργίας της βιβλιοθήκης. Αρνητικοί πόντοι χρεώνονται όταν κάποιο αντικείμενο δεν έχει επιστραφεί στον καθορισμένο χρόνο. Οι αρνητικοί πόντοι χρεώνονται από τον Βιβλιοθηκάριο (2 για κάθε ώρα καθυστέρησης των αντικειμένων που βρίσκονται στο Reserve Room και 2 για κάθε μέρα καθυστέρησης για όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα). Αν ο χρήστης συγκεντρώσει 60 αρνητικούς πόντους, αναστέλλονται τα δικαιώματα για ένα διάστημα 15 ημερών και καταβάλλει τέλος 14.67 Ευρώ (5.000 δρχ.). Στο τέλος κάθε χρόνου, ο βιβλιοθηκάριος εξετάζει τις περιπτώσεις των χρηστών, που λόγω των αρνητικών πόντων που έχουν συγκεντρώσει, έχουν ανασταλεί τα δικαιώματα δανεισμού τους και σε περιπτώσεις που υπάρχει κάποιος φοιτητής, που πρέπει να παραδώσει κάποια εργασία, του επιτρέπουν να δανειστεί ξανά από την βιβλιοθήκη. Σε περίπτωση που υπάρχει φοιτητής που είναι τελειόφοιτος, του επιβάλλεται πρόστιμο, όπως αυτό ορίζεται στο Παράρτημα Α.

 

Παράρτημα Δ
Αναφορά στο άρθρο 43 Θέμα απόκτηση άδειας φωτοαντιγράφων. Το κόστος της απόκτησης ανέρχεται στα 8.8 Ευρώ (3.000 δρχ.). Η άδεια αναλογεί σε δέκα (10) αιτήσεις.