Δανεισμός


Το υλικό των βιβλιοθηκών χωρίζεται σε 2 κατηγορίες:

  1. δανειζόμενο
  2. μη δανειζόμενο

Η διάρκεια και ο μέγιστος αριθμός δανεισμού του υλικού των βιβλιοθηκών καθορίζεται από:

  1. την ιδιότητα του χρήστη
  2. τον τύπο και την κατηγορία του υλικού

και μορφοποιείται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Κατηγορία χρηστών Μέγιστος αριθμός τεκμηρίων Τεκμήρια κύριας συλλογής Τεκμήρια ειδικής συλλογής* Δανεισμός περιορισμένης διάρκειας (2-5 ημέρες) Δανεισμός μιας νύχτας (έως 2 τεκμήρια ταυτόχρονα) Δανεισμός «ΕΥΔΟΞΟΣ»**
Διάρκεια Δανεισμού (ημερολογιακές ημέρες) Ανανεώσεις Δικαίωμα δανεισμού Ανανεώσεις Δικαίωμα δανεισμού Ανανεώσεις Δικαίωμα δανεισμού Ανανεώσεις Διάρκεια δανεισμού Ανανεώσεις
Μέλη ΔΕΠ       50*** 70 3 v ν v 30 1
Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό 20 70 3 v ν ν 30 1
Συμβασιούχοι διδάσκοντες 10 30 3 v ν ν 30 1
Μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες 10 15 3 ν v 30 1
Προπτυχιακοί Φοιτητές 5 15 3 ν v 30 1
Προσωπικό του Ιδρύματος 10 30 3 ν ν 30 1
Μέλη του Πανεπιστημίου σε σύνταξη, Ομότιμοι καθηγητές 5 30 1 * ν ν
Εξωτερικοί χρήστες – Αποφ. του Παν/μίου- 2 7 1
Συνεργαζόμενοι Οργανισμοί 5 ανά Ίδρυμα/Οργανισμό 15 1

* Η διάρκεια του χρόνου δανεισμού και ο αριθμός των τεκμηρίων εξαρτάται από τις σχετικές αποφάσεις της Επιτροπής Βιβλιοθήκης του Παραρτήματος .

**Η διάρκεια του χρόνου δανεισμού, ο αριθμός των τίτλων καθώς και των ανανεώσεων διαμορφώνεται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο ή τις σχετικές αποφάσεις των αρμόδιων Υπουργείων.

***Ο μέγιστος αριθμός τεκμηρίων δεν περιλαμβάνει τον κανόνα μακροχρόνιου δανεισμού.