Εγγραφή μέλους


Η έκδοση κάρτας μέλους βιβλιοθήκης επιτρέπει στον κάτοχό της να χρησιμοποιεί την υπηρεσία δανεισμού

 

Ιδιότητα Ενέργειες
Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου (Διδακτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητές, κλπ.) Ως κάρτα βιβλιοθήκης ισχύει η ακαδημαϊκή ταυτότητα.
Αιτηθείτε την προεγγραφή σας και αποστείλετε εικόνα και των δύο πλευρών της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας από το ακαδημαϊκό σας e-mail, στο e-mail της οικείας Βιβλιοθήκης συμπεριλαμβάνοντας το προσωρινό barcode που σας δόθηκε από το σύστημα. Η αίτησή σας θα ισχύει για ένα μήνα.
Μέλη άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Πληροφορίες στην υπηρεσία διαδανεισμού
Εξωτερικοί χρήστες Εκδίδεται κάρτα μέλους Βιβλιοθήκης.
Συμπληρώστε την Αίτηση. Προκειμένου να ολοκληρώσετε την εγγραφής σας επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη της Σχολής ή του Τμήματος της οποίας θέλετε να γίνετε μέλος. Κατά την προσέλευσή σας στη Βιβλιοθήκη απαραίτητη η αστυνομική σας ταυτότητα και μια φωτογραφία. Η αίτησή σας θα ισχύει για ένα μήνα

Υποχρεώσεις των κατόχων της κάρτας

  1. Δεν επιτρέπεται η χρήση της κάρτας ή της ακαδημαϊκής ταυτότητας δια αντιπροσώπου.
  2. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής της κάρτας ή της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ή αλλαγής των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη η ενημέρωση της οικείας βιβλιοθήκης.