Εγγραφή μέλους


Η έκδοση κάρτας μέλους βιβλιοθήκης επιτρέπει στον κάτοχό της να χρησιμοποιεί την υπηρεσία δανεισμού

Ιδιότητα Ενέργειες
Μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου (Διδακτικό Προσωπικό, Διοικητικό Προσωπικό, Φοιτητές, κλπ.) Ως κάρτα βιβλιοθήκης ισχύει η ακαδημαϊκή ταυτότητα. Η καταχώρηση των στοιχείων στο σύστημα μηχανοργάνωσης γίνεται στην οικεία βιβλιοθήκη
Μέλη άλλων Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Πληροφορίες στην υπηρεσία διαδανεισμού
Εξωτερικοί χρήστες Συμπληρώνεται ειδική αίτηση η οποία κατατίθεται στη βιβλιοθήκη, μαζί με μια φωτογραφία (τύπου ταυτότητας). Απαραίτητη η αστυνομική ταυτότητα.

Υποχρεώσεις των κατόχων της κάρτας

  1. Δεν επιτρέπεται η χρήση της κάρτας ή της ακαδημαϊκής ταυτότητας δια αντιπροσώπου.
  2. Σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής της κάρτας ή της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ή αλλαγής των προσωπικών στοιχείων είναι απαραίτητη η ενημέρωση της οικείας βιβλιοθήκης.