Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές πηγές


Πρόσβαση στις ηλεκτρονικές βάσεις – Δυνατότητες και υποχρεώσεις

Το Δ.Π.Θ. είναι συνδρομητής σε ηλεκτρονικές βάσεις, είτε μέσω απ’ ευθείας συμβάσεων, είτε μέσω συμβάσεων τού Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με τους διαθέτες. Δικαίωμα πλήρους πρόσβασης σε αυτές τις ηλεκτρονικές βάσεις, έχει ο χρήστης που θεωρείται μέλος της πανεπιστημιακής κοινότητας τού Δ.Π.Θ. (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό προσωπικό, φοιτητής, κλπ.), μόνο για εκπαιδευτικούς, διδακτικούς ή ερευνητικούς σκοπούς.

Η δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στις ηλεκτρονικές βάσεις δίδεται μόνο μέσω:
φυσικού δικτύου (ήτοι πρίζα δικτύου)
ασυρμάτου δικτύου (Wi-Fi)
εικονικού ιδιωτικού δικτύου (VPN), του Δ.Π.Θ.

Οι συνδέσεις μέσω, είτε του Wi-Fi, είτε του VPN, θεωρούνται τμήματα τού δικτύου τού Δ.Π.Θ., λόγω της ταυτοποίησης τού χρήστη κατά τη σύνδεση (με όνομα χρήστη και κωδικό, ο οποίος είναι αυστηρά προσωπικός και κοινός για όλες τις παρεχόμενες σ’ αυτόν διαδικτυακές υπηρεσίες, ήτοι Wi-Fi, VPN και λοιπών προσωπικών υπηρεσιών).

Προσοχή! Απαγορεύεται η συστηματική αποθήκευση ή εκτύπωση ολόκληρου του περιεχομένου των τευχών των ηλεκτρονικών περιοδικών και βιβλίων που διατίθενται μέσω των Υπηρεσιών του Δ.Π.Θ. Επισημαίνεται ότι η χρήση τους επιτρέπεται για προσωπικές, εκπαιδευτικές, διδακτικές ή ερευνητικές ανάγκες και μόνο. Οποιαδήποτε παραβίαση των παραπάνω όρων ή άλλη μορφή κατάχρησης των Υπηρεσιών αυτών θα σημάνει σοβαρότατες κυρώσεις για τους χρήστες και το Ίδρυμα στο οποίο ανήκουν και πιθανόν να οδηγήσει στη διακοπή πρόσβασης της Βιβλιοθήκης στα ηλεκτρονικά περιοδικά και βιβλία και τις λοιπές ηλεκτρονικές υπηρεσίες.
Διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Ν. 2121/93, Ν. 3049/2002 άρθρο 14, Ν. 3057/2002 άρθρο 81, Ν. 3207/2003, Ν. 3524/2007, Ν. 4212/2013, Ν. 4281/2014 άρθρο 235)