Νέος Κανονισμός Λειτουργίας των Βιβλιοθηκών του Δ.Π.Θ.


Σε συνέχεια της Αποφάσεως Συγκλήτου του Ιδρύματός μας : «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Βι. Κε.Π. Δ.Π.Θ.)» 8/75/22-9-2022 (ΦΕΚ 5545/Β/27.10.2022 και ΦΕΚ 6033/Β/28.11.2022), σας ενημερώνουμε ότι από σήμερα 13.06.2023 έχει τεθεί σε εφαρμογή το άρθρο 5.2 του Κανονισμού που αφορά στην κυκλοφορία υλικού.

Για διευκρινήσεις ή ερωτήσεις απευθυνθείτε στη Βιβλιοθήκη του Τμήματός σας ή υποβάλλετε αίτημα στο σύστημα υποστήριξης χρηστών «Ρωτήστε έναν βιβλιοθηκονόμο».