Οδηγίες Κατάθεσης Εργασιών


Με την υπ’ αριθμ. 91/6/19-2-2015 Απόφαση Συγκλήτου και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρο Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. (άρθρα 3.5.2.3 «Πολιτική κατάθεσης», 3.6.2. «Συλλογή Γκρίζας Βιβλιογραφίας» του Κανονισμού Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. (ΦΕΚ 5545/Β/27.10.2022) οι φοιτητές/τριες του Ιδρύματος υποχρεούνται να καταθέσουν στις βιβλιοθήκες του ιδρύματος και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Δ.Π.Θ. τις εργασίες που έχουν εκπονηθεί στα τμήματα του ιδρύματος (Πτυχιακές εργασίες / Διπλωματικές εργασίες, Μεταπτυχιακές εργασίες / Μεταπτυχιακές διατριβές και Διδακτορικές διατριβές), μετά από την επιτυχή υποστήριξη της εργασίας / διατριβής τους.

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. δε φέρει καμία ευθύνη, άμεση ή έμμεση, για την εκπρόθεσμη υποβολή πτυχιακών (διπλωματικών) εργασιών, μεταπτυχιακών εργασιών ειδίκευσης (μεταπτυχιακές διατριβές) και διδακτορικών διατριβών, για την εκκαθάριση των πνευματικών δικαιωμάτων του περιεχομένου τους και για ζητήματα προσβολής πνευματικών δικαιωμάτων τρίτων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και την υπ’αριθμ. ΔΠΘ/ΣΥΓΚ/23845/975/28-12-2022 (Απόφαση Συγκλήτου 57/81/19-12-2022), ισχύουν τα κάτωθι:

Α) Οι εργασίες που κατατίθενται στις Βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ. και στο Ιδρυματικό Αποθετήριο Δ.Π.Θ., πρέπει να περιέχουν τα ακόλουθα:

 

  1. Εξώφυλλο

Στην αρχή του εξωφύλλου εμφανίζεται το λογότυπο του Δ.Π.Θ. Στη συνέχεια περιλαμβάνονται η επωνυμία του Ιδρύματος, η Σχολή, το Τμήμα και ο Τομέας (αν υπάρχει), όπου εκπονήθηκε η εργασία. Οι μεταπτυχιακές εργασίες / διατριβές πρέπει να αναφέρουν και τον τίτλο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.). Επισημαίνεται ότι ο τίτλος του Π.Μ.Σ. πρέπει να εισάγεται στην καθιερωμένη του μορφή, όπως δίδεται στο ΦΕΚ ίδρυσής του. Αν το Τμήμα ή το Π.Μ.Σ. έχει δικό του λογότυπο, αυτό θα εμφανίζεται μετά το λογότυπο του Δ.Π.Θ.

Στην περίπτωση διϊδρυματικού ή διατμηματικού Π.Μ.Σ. πρέπει να αναφέρονται και η επωνυμία του Ιδρύματος, της Σχολής και του Τμήματος του/ων συνεργαζόμενου/ων ιδρύματος/ων, π.χ. Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Βιoϊατρικών Επιστημών.

Ακολουθεί ο τίτλος της εργασίας. Στη συνέχεια αναγράφεται το είδος της εργασίας, Πτυχιακή Εργασία / Διπλωματική Εργασία, Μεταπτυχιακή Εργασία Ειδίκευσης / Μεταπτυχιακή διατριβή, Διδακτορική Διατριβή. Ακολούθως παρατίθενται το ονοματεπώνυμο και ο Α.Ε.Μ. του/της συγγραφέα και αμέσως μετά ο επιβλέπων καθηγητής ως ακολούθως: «Επιβλέπων/Επιβλέπουσα καθηγητής/ρια: όνομα, επώνυμο, ιδιότητα, τμήμα, ίδρυμα».

Στο κάτω μέρος της σελίδας αναφέρεται ο τόπος και η χρονολογία συγγραφής της εργασίας (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ).

Μετά το εξώφυλλο ακολουθούν τα εσώφυλλα σε ελληνικά και αγγλικά αντίστοιχα. Στις περιπτώσεις διατμηματικών συνεργασιών, δύναται να περιλαμβάνεται και τρίτο εσώφυλλο στη γλώσσα του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου.

  1. Εσώφυλλο 1

Περιλαμβάνει όσα και το εξώφυλλο και επιπλέον αναφέρονται και τα υπόλοιπα μέλη της Εξεταστικής Επιτροπής (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟ 1, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ 1-ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ).

  1. Εσώφυλλο 2

Περιλαμβάνει όσα και το εσώφυλλο Ι στην αγγλική γλώσσα (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ 2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V-ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΣΩΦΥΛΛΟΥ 2 ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ)

  1. Εσώφυλλο 3

(μόνο σε περιπτώσεις διατμηματικών συνεργασιών με Ιδρύματα χωρών με διαφορετική επίσημη γλώσσα): Περιλαμβάνει όσα και το εσώφυλλο 1 στην αντίστοιχη γλώσσα (π.χ. Ιταλικά) του συνεργαζόμενου Ιδρύματος.

  1. Περίληψη / Abstract

Οι εργασίες/διατριβές είναι απαραίτητο να περιέχουν περιλήψεις και στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Πρόκειται για μια σύνοψη της εργασίας, στα ελληνικά και στα αγγλικά αντιστοίχως (στην περίπτωση διατμηματικών συνεργασιών και στη γλώσσα του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου). Περιγράφει με λιτό τρόπο τι πραγματεύεται η εργασία. Η περίληψη στα ελληνικά και η απόδοσή της στα αγγλικά εμφανίζονται σε ξεχωριστή σελίδα και φέρουν τους τίτλους «Περίληψη» και «Abstract» αντιστοίχως (στην περίπτωση διατμηματικών εργασιών και στη γλώσσα του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου).

  1. Λέξεις-κλειδιά / Keywords

Δύο σειρές κάτω από την περίληψη εμφανίζονται οι «Λέξεις-κλειδιά» ή «Keywords» αντίστοιχα (στην περίπτωση διατμηματικών εργασιών και στη γλώσσα του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου). Εισάγονται τουλάχιστον τρεις λέξεις-κλειδιά. Επιτρέπεται η εισαγωγή μέχρι δέκα λέξεων.

Οι λέξεις-κλειδιά αποδίδουν τις βασικές έννοιες που πραγματεύεται η εργασία και χρησιμεύουν στην περιγραφή του περιεχομένου της και στην ανεύρεσή της από τους ενδιαφερόμενους. Μπορούν να προέρχονται από κάποιο θησαυρό ή λεξιλόγιο όρων ή ελεύθερο κείμενο. Οι λέξεις-κλειδιά πρέπει να είναι σαφείς, συγκεκριμένες και να αντιπροσωπεύουν το περιεχόμενο της εργασίας. Αποφεύγονται γενικές λέξεις-κλειδιά, όπως π.χ. Οργάνωση.

Προσοχή δίνεται και στη χρήση του ενικού και πληθυντικού αριθμού. Γενικά, χρησιμοποιείται ο πληθυντικός αριθμός για όρους που περιγράφουν μετρήσιμες έννοιες π.χ. Οχήματα, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, Ελαιοτριβεία και πάντα στην ονομαστική πτώση (π.χ. Σχολεία και όχι Σχολείων). Οι λέξεις-κλειδιά που αντιπροσωπεύουν αφηρημένες έννοιες, όπως Φιλία, Ηθική, Ειρήνη, Δικαιοσύνη κ.λπ., εισάγονται στον ενικό αριθμό. Στον ενικό αριθμό εισάγονται και οι διεργασίες, τα κύρια ονόματα, τα επιστημονικά πεδία και οι θεματικές περιοχές,  π.χ. Μοντελοποίηση, Φυσική, Δίκαιο, Γη κ.λπ. Επιτρέπεται η χρήση φράσεων που αποδίδουν το νόημα, π.χ. Κβαντική φυσική (και όχι Κβαντική, Φυσική), Θεωρία της Πληροφορίας, Οπλισμένο σκυρόδεμα.

Οι συντομογραφίες χρησιμοποιούνται μόνο όταν είναι ευρέως καθιερωμένες π.χ. GIS για τη φράση Geographical Information Systems. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εισάγονται και η συντομογραφία και η φράση σε χωριστά πεδία.

7) Αναφορά στην τήρηση των ακαδημαϊκών αρχών δεοντολογίας

Πρόκειται για κείμενο-δήλωση ……… «στο οποίο εκφράζεται η δέσμευση του/της φοιτητή/-τριας και του/της επιβλέποντος/-ουσας ότι η παρούσα εργασία με τίτλο [ΤΙΤΛΟΣ] είναι πρωτότυπη και πραγματοποιήθηκε από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια του Τμήματος [ΟΝΟΜΑ] με Αρ. Μητρώου ΑΕΜ [ΑΕΜ] στο Εργαστήριο [ΟΝΟΜΑ] του τομέα [ΟΝΟΜΑ], υπό την επίβλεψη του/της [ΟΝΟΜΑ Επιβλέποντος]». Το σχετικό κείμενο….. «περιλαμβάνεται στον σχετικό Κανονισμό των Τμημάτων (ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΑΣ), όπου αναφέρεται ότι η συγγραφή της εργασίας/διατριβής πραγματοποιήθηκε εξολοκλήρου από τον/την φοιτητή/φοιτήτρια, υπό την καθοδήγηση και τις υποδείξεις του/της επιβλέποντά/επιβλέπουσάς του/της, και με την ανάλογη αναγνώριση της συμβολής τρίτων, όπου χρειάζεται». Επιπλέον «Ο/Η φοιτητής/φοιτήτρια….. βεβαιώνει ότι κατά την εκπόνηση της εργασίας του/της και τη συγγραφή της διατριβής του/της τήρησε τα προβλεπόμενα από τον νόμο και τον αντίστοιχο εσωτερικό κανονισμό του Τμήματος, καθώς και ότι σεβάστηκε πλήρως τις Αρχές της Ακαδημαϊκής Ηθικής και του Κώδικα Δεοντολογίας, οι οποίες απαγορεύουν την παραποίηση των ερευνητικών/πειραματικών αποτελεσμάτων, την αναφορά ψευδών στοιχείων, την κατάχρηση της διανοητικής ιδιοκτησίας τρίτων και τη λογοκλοπή και ότι έγινε με σεβασμό στις αρχές».

Β) Κατάθεση έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής της εργασίας

 

1) Βιβλιοδεσία

Όπου απαιτείται η έντυπη κατάθεση, οι εργασίες πρέπει να είναι δεμένες (όχι με απλό συρραπτικό) με σταθερό και ανθεκτικό τρόπο και να διαθέτουν πλαστικοποιημένο εξώφυλλο.

2) Ηλεκτρονική μορφή εργασίας

Οι εργασίες κατατίθενται σε CD/DVD-ROM ή σε flash drive. Τα CD/DVD-ROM  κατατίθενται σε ξεχωριστό πλαστικό κουτί-θήκη, στο οποίο υπάρχει ως εξώφυλλο η σμίκρυνση του εξωφύλλου της εργασίας. Στο CD/DVD-ROM επικολλείται ειδική στρόγγυλη αυτοκόλλητη ετικέτα με τα στοιχεία του εξωφύλλου της εργασίας. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να περιέχεται σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο και να κατατίθεται σε μορφότυπο -pdf. Το αρχείο pdf πρέπει να είναι το ακριβές τελικό αντίγραφο της εργασίας/διατριβής, όπως αυτή κατατέθηκε στο αντίστοιχο Τμήμα. Επίσης, για λόγους διατήρησης το αρχείο δεν πρέπει να είναι με κανένα τρόπο κλειδωμένο. Η ονομασία του αρχείου γίνεται με  λατινικούς χαρακτήρες π.χ. PapadopoulosA_2022.  Tο μέγεθος του αρχείου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 50 Mb. Αν υπάρχουν συνοδευτικά αρχεία, αυτά θα πρέπει να κατατεθούν ως ένα αρχείο μορφής .zip, το μέγεθος του οποίου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 50 Mb, δηλαδή συνολικά έως 100 Mb για κάθε υποβολή. Στο CD/DVD-ROM ή στο flash drive περιέχεται και το συνοδευτικό αρχείο με τα στοιχεία της εργασίας/διατριβής σε μορφότυπο -word.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τέλος, στην ηλεκτρονική μορφή της εργασίας που θα αναρτηθεί στο Ιδρυματικό Αποθετήριο ΔΠΘ και θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο, δεν επιτρέπονται οι υπογραφές των συγγραφέων, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που εμπίπτει στην κατηγορία των προσωπικών δεδομένων (π.χ. διευθύνσεις, ΑΔΤ, τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).

Γ) Δήλωση Κατάθεσης – Έντυπο Έγκρισης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης των Εργασιών που παράγονται στα Τμήματα του Δ.Π.Θ. και κατατίθενται στις βιβλιοθήκες του Δ.Π.Θ.

 

Ο/η φοιτητής/φοιτήτρια παράλληλα με την κατάθεση της έντυπης και ηλεκτρονικής του/της εργασίας/διατριβής του/της συμπληρώνει Δήλωση Κατάθεσης – Έντυπο Έγκρισης Ηλεκτρονικής Δημοσίευσης  (Κανονισμός Λειτουργίας Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης του Δ.Π.Θ. ΦΕΚ 5545/Β/27.10.2022) του πονήματός του/της και την υπογράφει ενώπιον του προσωπικού της Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής ή της Βιβλιοθήκης του/της, όπου γίνεται η κατάθεση κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση όπου το ως άνω «έγγραφο αποσταλεί ταχυδρομικά, δίχως δηλαδή ο ενδιαφερόμενος να παρίσταται αυτοπροσώπως στην αρμόδια Υπηρεσία της εκάστοτε Βιβλιοθήκης του Δ.Π.Θ.,  ώστε να γίνει έλεγχος της ταυτότητάς του, απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής»

Για επιπλέον πληροφορίες ή διευκρινήσεις επικοινωνήστε με τη Βιβλιοθήκη του Τμήματός σας