Κανονισμός λειτουργία της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Θεωρητικό πλαίσιο του κανονισμού λειτουργίας της κεντρικής βιβλιοθήκης
Κανονισμός λειτουργίας της Κεντρικής Βιβλιοθήκη του Δ.Π.Θ
Παραρτήματα